fbpx

általános szerződési feltételek

 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Bojcsev Szimone egyéni vállalkozó (székhelye: 7624 Pécs, Kodály Zoltán u. 4.; adószáma: 69718573-1-22); (a továbbiakban: Szolgáltató) és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő (a továbbiakban: Fogyasztó) jogait és kötelezettségeit, a vásárlás jogi feltételeit tartalmazza. (Szolgáltató és Fogyasztó a továbbiakban együttesen: Felek). 

Kérjük, ha weboldalon kínált szolgáltatást igénybe kívánja venni, olvassa el Általános Szerződési és Felhasználási Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, ha annak minden pontját megértette, tudomásul vette és azzal egyetért és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

A Felek között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásban foglalt szerződésnek, így nem kerül iktatásba és a későbbiekben nyomtatásban nem hozzáférhető.

Az elektronikus szerződés nyelve: magyar

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Az oldal tulajdonosa: Bojcsev Szimone

Székhely: 7624 Pécs, Kodály Zoltán utca 4.

Telefonszám: + 3630/270-9188

Email cím: info@szimonedesign.hu

Adószám: 69718573-1-2  

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Az kurzus megvásárlásával meghatározott időtartamra szól a szolgáltatás, amely nem átruházható, nem felfüggeszthető, nem meghosszabbítható. A szolgáltatás azon a napon veszi kezdetét, amely napon az online kurzus vásárlása megtörtént.

 

 • Fizetés és számlázás:

Az online bankkártyás fizetések a Stripe rendszerén keresztül valósulnak meg, bankkártyás vásárlás útján. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A vásárolt szolgáltatás ellenértéke, a kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül kártyaszámláján, és automatikusan megújul az előfizetés a vásárolt tagság utolsó napján. A vásárlást követő 4 napon belül Fogyasztó számlát kap a Számlázz.hu számlázórendszerén keresztül a vásárlásról az általa megadott email-címre.

 

 • Szolgáltatás felhasználási köre

Az előfizetéses online webdesign, Canva ismereti foglalkozásokat, egyéb megvásárolt tartalmakat és csoportban közzétett tartalmakat az a Felhasználó jogosult használni, aki arra előfizetett vagy megvásárolta azt. Az online vagy a letöltött tartalmat megosztani, másolni, terjeszteni tilos. A tartalom tulajdonosa Szolgáltató. Minden megosztásból, terjesztésből származó kárt Felhasználó köteles Szolgáltató számára megtéríteni.

 

 • Megrendelés, a szolgáltatás igénybevétele

Az internetkapcsolat segítségével nézhető online tartalmakra elő kell fizetni a honlapon keresztül. A szolgáltatás használatát akadályozó feltételekért – például az internetkapcsolat akadozása, lefedettségi problémák – Szolgáltató nem vállal felelősséget.
Vásárláskor Felhasználó megad egy e-mail címet, amelyre a szolgáltató a belépéshez szükséges információkat elküldi. Felhasználó a szolgáltatás igénybevételére a szolgáltatási díjak igazolt megfizetését követően (sikeres fizetés) jogosult. Az internetkapcsolat segítségével online nézhető tartalmakhoz való hozzáférésről és a letölthető tartalmakhoz való hozzáférésről a szükséges információkat Szolgáltató e-mailben elküldi azonnal, a vásárlást követően. Szolgáltató csoporttagságot biztosít az előfizetőknek, amely az előfizetéskor rögzített tartalmakat biztosítja az előfizetés időtartamára. Az előfizetési díj megfizetése olyan egységben történik (ha havi előfizetést vásárolt, akkor havonta, ha fél éveset, akkor fél évente), amilyent Felhasználó választott. Az előfizetési időtartam lejárta után a díj változhat.

 

 1. A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁSI JOGRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS

 

Az elállás joga

A Fogyasztónak jogában áll az online tagság vásárlást követően, de még a tagság érvényesítését – azaz a Facebook-csoportba való belépést megelőzően – a vásárlástól elállni, az alábbiakban megjelölt időpontban és módon. Ez esetben az elállás okán a Fogyasztónak fizetési kötelezettsége nincs, azaz az elállás esetén a már levont pénzösszeg a Fogyasztó részére visszajár. A lemondást a Fogyasztó jelezheti e-mailen, postai úton írásban.

A Fogyasztót az alábbiakban meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014.(II.26.) Korm. rendelet szerint.

A Fogyasztó az elállási jogát a tagság megvásárlásának napjától számított hét napon belül gyakorolhatja, amennyiben a tagságát még nem érvényesítette az online képzés helyszínéül szolgáló Facebook-csoportba való belépéssel.

Az elállásra vonatkozó szándéknyilatkozatot a fogyasztó fenti határidőben köteles postai úton levél formájában, vagy elektronikus úton az alábbi címre, e-mail címre megküldeni:

 • Bojcsev Szimone E.V. 7624 Pécs, Kodály Zoltán u. 4.
 • e-mail: info@szimonedesign.hu

 

FONTOS!

Tájékoztatjuk a vevőket (fogyasztókat), hogy a 45/2014.(II.26.) Korm. rendelet értelmében fogyasztónak a Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) bek. 3. pontjában meghatározott természetes személy minősül.

„3. fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;

4.PANASZOK INTÉZÉSE

Fogyasztói Panaszügyintézés módja:

A fogyasztói kifogásokat vagy egyéb észrevételeit, panaszait Fogyasztó az info@szimonedesign.hu e-mail címen írásban vagy szóban a 06/30 2709188-es telefonszámon teheti meg.

A fogyasztói kifogások intézésének módjára a 19/2014. NGM rendelet szabályai az irányadóak. 

A szóbeli panaszt a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a jelzést követő 3 munkanapon belül köteles megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása fenti határidőben nem lehetséges, Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját Szolgáltatás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a fogyasztó neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

Fogyasztói jogvita esetén a Fogyasztó a vállalkozás székhelye szerint illetékes alábbi békéltető testülethez fordulhat:

Baranya Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működtetett Békéltető Testület székhelye: Pécs, PBKIK székház, Majorossy Imre u. 36, 7625
E-mail cím:  info@baranyabekeltetes.hu 

Tel: 72/507-154

A panasz benyújtható az EU online vitarendezési platformján („ODR platform”).
Az ODR platform az EU-n belüli fogyasztók és kereskedők számára lehetővé teszi, hogy bíróságon kívül próbáljanak meg egyezségre jutni az online vásárlásból eredő panaszokkal kapcsolatban. Ez a felhasználóbarát és interaktív honlap az EU minden hivatalos nyelvén elérhető és ingyenesen használható. Az ODR platform használatával a fogyasztó és a kereskedő megegyezhetnek egy vitarendezési testület kiválasztásában, majd ezt követően végigmennek egy folyamaton, hogy megoldást találjanak a fogyasztó panaszára. Az ODR platform itt érhető el: http://ec.europa.eu/odr.

A fogyasztónak minősülő vevő kifogásainak bíróságon kívüli rendezésével kapcsolatos lehetőségekről további tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken talál:

Bírósági eljárás.

 

A Fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.